16 Nisan 2014 Çarşamba

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 16 Nisan 2014

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 16 Nisan 2014

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda ünvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. İlgililerin;

a) 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

b) Adayların 2547 Sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23. ve 25. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

1) Doçent kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuru dilekçelerine; özgeçmişlerini, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserlerini ve bilimsel çalışma ile yayınlarını kapsayan 4 (Dört) takım dosyayı veya 4 (Dört) adet CD'yi ekleyerek Rektörlüğe,

2) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, doktora belgelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) nüsha dosya veya 4 (Dört) adet CD şeklinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

3) Yardımcı Doçentler için, Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekmektedir.

4) Atamalar, Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Kriterlerine göre yapılacaktır.

5) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

6) Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Sınav Programı :
Tarih
Saat
Yer
Yardımcı Doçentler için Yabancı Dil Sınavı
07.05.2014
10:00
İlgili Birimlerde
BİRİM/BÖLÜM
ANABİLİM/ANASANAT DALI/PROGRAM
Doçent
Yardımcı Doçent
AÇIKLAMALAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİYönetim Bilimleri A.B.D
1


VETERİNER FAKÜLTESİDölerme ve Suni Tohumlama A.B.D
1


FEN FAKÜLTESİZooloji A.B.D
1


TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU

1

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 NİSAN 2014

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16 NİSAN 2014

MADDE 1 – 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde seminer çalışması, uzmanlık alan dersi şeklinde uygulanır ve bu dersten başarılı olan öğrenciler seminer çalışmasından başarılı olmuş sayılır. Eğitim Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünde seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde güz ve bahar yarıyılı içinde en geç akademik takvimde belirlenen tarihlerde, eğitim bilimleri enstitüsünde tezin bitirildiği tarihte tezini teslim etmek ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2012

28184

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VE DÖNEMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 16 NİSAN 2014

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VE DÖNEMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 16 NİSAN 2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, faaliyetlerine, organlarına, çalışma şekline ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine, yönetimine, organlarına, faaliyetlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fatih Sultan Mehmet ve döneminin tarihini siyasi, askerî, iktisadî, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek.

b) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi hakkında ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak.

c) Dönem tarihine yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongre, seminer, panel ve konferanslar düzenlemek.

ç) Fatih Sultan Mehmet ve dönemine ilişkin ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan faaliyetlerde bulunur:

a) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantı ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek.

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Fatih Sultan Mehmet ve dönemi tarihiyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi ve sanat tarihçileri ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaların takibi ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek.

c) Bağlı olduğu Üniversite bünyesinde bulunan başta Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere diğer ilgili bölüm ve birimlerde lisans ve lisansüstü düzeyde konuyla ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek.

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi halinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak.

d) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak.

e) Fatih Sultan Mehmet ve dönemiyle ilgili araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, buna yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre, seminer ve paneller düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek.

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayımlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak.

g) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları konusunda uğraşan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak.

ğ) Fatih Sultan Mehmet ve dönemi araştırma ve uygulamaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici veya sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak.

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcısı.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezi, merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak.

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara müdür yardımcısı katılır ve Müdüre altı aya kadar vekâlet edebilir.

(3) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

Yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda kararlar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere, danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak.

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas ederek görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.

c) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

Danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür başkanlığında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek birer üye ve diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek iki üye ile toplam beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
28/8/2009
27333
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
1-
29/12/2009
27447
2-
9/7/2010
27636
3-
26/5/2011
27945
4-
26/9/2011
28066
5-
9/7/2012
28348
6-
5/2/2013
28550

2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

2004 GEMİ BALAST SUYU VE SEDİMANLARININ KONTROLÜ VE YÖNETİMİ HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 6531 Kabul Tarihi: 8/4/2014
MADDE 1 – (1) 13 Şubat 2004 tarihinde kabul edilen “2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme”ye çekince ile birlikte katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Sözleşmenin teknik eklerine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
15/4/2014

ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 16 NİSAN 2014

ULUSLARARASI DENİZ TRAFİĞİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 16 NİSAN 2014

Kanun No. 6530 Kabul Tarihi: 8/4/2014
MADDE 1 – (1) 9 Nisan 1965 tarihinde Londra’da kabul edilen “Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi”ne katılmamız uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Sözleşmenin teknik hükümleri içeren ekine ilişkin değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
15/4/2014

7 Nisan 2014 Pazartesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 7 NİSAN 2014

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 7 NİSAN 2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Tıp, Diş Hekimliği ve Devlet Konservatuvarı dışında kalan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uyulacak usul ve esasları kapsamaktadır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 7 NİSAN 2014

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 7 NİSAN 2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Çukurova Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatın görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, teşkilatın görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

26 Mart 2014 Çarşamba

Dilimize fransızcadan geçen ve Türkçede bakanlar kurulu olarak kullanılan kabine kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Dilimize fransızcadan geçen ve Türkçede bakanlar kurulu olarak kullanılan kabine kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Dilimzie fransızcadan geçen ve Türkçede bakanlar kurulu olarak kullanılan kabine kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Dilimzie fransızcadan geçen ve Türkçede bakanlar kurulu olarak kullanılan kabine kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

Geçtiğimiz günlerde rusyada bir sumo güreşçisi hangisini çalarken yakalanmıştır?

Geçtiğimiz günlerde rusyada bir sumo güreşçisi hangisini çalarken yakalanmıştır?

1 milyon tl değerindeki soruyu bilir ve ödemenizi 200lük banknotlar halinde alırsanız yaklaşık kaç kilogramlık ağırlık taşımak durumunda kalacaksınız?

1 milyon tl değerindeki soruyu bilir ve ödemenizi 200lük banknotlar halinde alırsanız yaklaşık kaç kilogramlık ağırlık taşımak durumunda kalacaksınız?

1 milyon tl değerindeki soruyu bilir ve ödemenizi 200lük banknotlar halinde alırsanız yaklaşık kaç kilogramlık ağırlık taşımak durumunda kalacaksınız?

a)5,5
b)6,5
c)7,5
d)8,8

cevap:5,5

13 Mart 2014 Perşembe

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 13 MART 2014

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 13 MART 2014

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaç, kuruluş, yönetim ve işleyiş yapısı ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin çalışma şekline, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (SARGEM) : Sakarya Üniversitesi Araştırma-Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Sakarya Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Sakarya Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin temel uygulamalı ve disiplinler arası alanlarında ileri seviyede araştırma altyapısını oluşturmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

b) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarına imkân sağlamak, Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik farklı disiplinlerdeki bilgilerin birleşimi sonucu yüksek düzeyde araştırmalar yapmaya yardımcı olmak, yeni teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak.

c) Üniversitemiz ve diğer üniversitelerin, araştırma merkezlerinin, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ç) Genç girişimcilere veya sanayicilere yeni istihdam alanları yaratmaları için yol göstermek, üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasında iletişim kurarak bilgi alış verişini sağlamak, ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesine olanak sağlamak, ihtiyaçları olan uzman araştırmacıları yetiştirmek, pazar talepleri doğrultusunda özgün üretim ve tasarımlar geliştirmek.

d) Benzer alanlarda çalışmalar yapan yurt dışında ve içindeki akademik ve araştırma birimleri arasında bilimsel, teknolojik ve eğitsel alanlardaki işbirliğini geliştirmek, AB ülkeleri, ABD ve Türkî Cumhuriyetlerden bilim insanlarını ortak projelerde bir araya getirmek.

e) Yurt içi ve dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapılarak ve araştırma kurumları ile araştırma ve geliştirme konularında ortak çalışmalarda bulunmak, Kalkınma Bakanlığı Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tezleri Projelerini (SANTEZ), Türkiye Bilimler Akademisini (TÜBA) ve Sakarya Üniversitesi bilimsel araştırma projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarını merkez laboratuvarları bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

f) Avrupa Birliği kaynaklarından alt yapı destekleri sağlayarak merkezin faaliyet alanlarını geliştirmek.

g) SARGEM’i araştırma ve teknoloji geliştirmede bir mükemmeliyet merkezi haline getirerek yurt dışındaki Türk araştırmacılar için cazibe merkezi yapmak ve böylece tersine beyin göçüne destek vermek.

ğ) Fen bilimleri enstitüsü ile koordinasyon kurularak Üniversite ve yeni kurulan üniversiteler için başarılı ve seçkin öğrencilere yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapabilecekleri, konusunda donanımlı genç bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak.

h) Üniversite merkez laboratuvarının altyapı ve teknik eleman ihtiyacının karşılanması ve sürdürülmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Merkez laboratuvarının tanıtımını gerçekleştirmek.

i) Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

j) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ayrı bir bilgilendirme ve destek birimi oluşturmak ve bu konuda Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve teknokenti ile ortak çalışmalarda bulunmak.

k) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihaz alt yapısının günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesi ve aktif tutulmasını sağlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İkincil piller, otomotiv, malzeme ve enerji teknolojileri ile yapılarda sismik dayanım alanında bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan çalışmaları teşvik etmek.

b) Öncelikli alanlara ilave olarak araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama, analiz yapma ve projeler için gerekli test ve ölçümler yapmak.

c) İlgili alanlarda konferanslar, seminerler ve sempozyumlar düzenlemek, ilgili kuruluşlara bilimsel destek vermek.

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

d) Merkezde yapılan çalışma ve araştırma sonuçlarının yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve destek vermek.

e) Merkez araştırma ve geliştirme alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim faaliyetlerinde bulunmak, eğitim, yönetim ve araçlarını geliştirmek.

f) SAÜ-SARGEM’in akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

g) Üniversite tarafından belirlenecek yeni araştırma alanları, ulusal ve uluslararası ilişkiler için verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Müdürün görev süresini tamamlamadan görevden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan iki öğretim üyesi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdüre yardımcı olmak ve laboratuvarlar arası koordinasyonu sağlamakla yükümlüdürler. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda belirlediği bir müdür yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Merkezin faaliyetleri konusunda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

c) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

e) Merkezin amaçları içinde yer alan çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini ve Merkez bünyesinde ulusal ve uluslararası etkinlikleri düzenlemek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ait çalışma programı hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek.

ğ) Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerdiği 6 aday içinden Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile toplanır ve Müdür tarafından sunulan konuları karara bağlar.

(3) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır.

(4) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma grupları kurabilir, mevcut grupları değiştirebilir ve bunların görevlerini düzenleyebilir.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini değerlendirmek ve uygulamaya geçirilmesi konusunda karar almak, hazırlamak ve Müdüre sunmak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini incelemek ve çalışma esaslarını belirlemek.

e) Teknopark teknoloji transfer ofisi aracılığı ile Merkezin endüstriyel sertifikalı eğitim ve yüksek katma değerli ürün bilgisi aktarma ve koordinasyonu konusundaki ilkeleri belirlemek.

f) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

Danışma kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler; Üniversitenin öğretim elemanları, mezunları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi ile üç yıllığına görevlendirilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren bir ay içinde toplanır ve bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Müdür Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarını değerlendirmek, Müdür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bölgedeki sanayi kuruluşları ile diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak, bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

SARGEM birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) SAÜ-SARGEM; Karakterizasyon Merkezi (KARMER), Lityum- İyon Pil Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Merkezi (LİPGUM), Otomotiv ve Enerji Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi (OTEGEM), Yapılarda Sismik Dayanım Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YASDAGEM) birimlerinden oluşmaktadır. SARGEM birimlerinde çalıştırılması planlanan her türlü personelin görevlendirilmeleri veya atanmaları Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

(2) SARGEM birimlerinin görevleri şunlardır:

a) İlgili laboratuvar biriminde araştırma ve laboratuvar hizmetlerinin uluslararası standartlara uygun koşullarda yürütülmesini ve hizmet kalitesinin sürekli artırılmasını sağlamak.

b) İlgili laboratuvar biriminde yapılan testlerin sonuçlarını raporlamak ve onaylamak.

c) Merkez laboratuvarının ihtiyaçlarını belirlemek ve Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

MERSİN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Doktora programı; bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların, yurt dışında lisans ve/veya tezli yüksek lisans çalışmalarını tamamlamış ve diplomasının denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanların başvurabileceği bir programdır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Enstitüler, öğrenci kabul edecekleri lisansüstü programların adlarını, T.C. ve yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları ilan vererek duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başlamadan önce yılda bir veya iki defa verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c), (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Adayların yüksek lisans programları için lisans; doktora programı için bir lisans veya tezli yüksek lisans; sanatta yeterlik programları için ise bir lisans veya yüksek lisans diplomasına/mezuniyet belgesine sahip olmaları.”

“c) Adayların üç yıl süre ile geçerli olan ALES’den başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80, standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili enstitü esaslarında belirlenen ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES puanı aranmaz. Doktora programına başvuru için adayların referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü esaslarında belirlenir.

ç) Güzel Sanatlar ile Konservatuarın ilgili ana sanat dalları hariç, Sanatta Yeterlik başvurularında ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvurularda ALES’ten en az 80 standart puandan az olmamak koşulu ile ilgili Enstitünün esaslarında belirtilen puanı almış olması ve lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Ayrıca ALES yerine taban puan karşılığı YÖK tarafından belirlenen diğer uluslararası sınavlarda alınan notları gösteren resmi belgeler geçerlidir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler ilgili enstitü esaslarında belirlenir.”

“e) Doktora ve sanatta yeterlik adaylarının ÜAK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden Senato tarafından belirlenen asgari puanı almaları zorunludur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezli yüksek lisans programında, mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i, ilgili puan türünde ALES standart puanının % 50’si, mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise ilgili puan türünde ALES standart puanının % 60’ı ile lisans mezuniyet not ortalamasının % 40’ı esas alınarak yüksek lisans giriş puanı hesaplanır. Tezsiz yüksek lisans programında ALES puanının değerlendirilmediği durumda ise mülakat sonucunda 100.00 tam puan üzerinden 60.00 ve üzerinde mülakat puanı alan her aday için; lisans mezuniyet not ortalamasının % 75’i ve mülakat sonucunun % 25’i, mülakat yapılmadığı durumlarda ise, adayın mezuniyet not ortalaması esas alınarak tezsiz yüksek lisans giriş puanı hesaplanır.”

“d) Yabancı dil yeterlik belgesi bulunmayan adaylar, Rektörlükçe yapılacak, merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavına alınırlar. Bu sınavda Senatoca belirlenen başarı koşulunu sağlayan adaylar yüksek lisans programına başlarlar.

e) Yapılan merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan adaylar ise isterlerse yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler. Devam etmek istemeyen adaylardan merkezi yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavı veya ÜAK tarafından kabul edilen sınavlardan birini başaranlar, yüksek lisans programına başlarlar. Başarısız adaylar ise bu sınavdan yeterli puanı alana kadar sınavlara girmeye devam eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili yarıyıldan önceki dönemlerde her yarıyıl için kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora/sanatta yeterlik programını ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek üzere kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

“(6) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kağıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü ABD/ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi azami altı yarıyıldır. Mezuniyet koşullarını başarı ile yerine getiren öğrenciler, üçüncü yarıyıl sonunda mezun olabilirler.”

“(7) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler ABD/ASD kurulu teklifi enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.”

“(3) Doktora/sanatta yeterlik programı ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Doktora/sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.”

“(5) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü ABD/ASD başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(6) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora/sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders ve seminer dersini ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan doktora öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; doktora programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ABD başkanlığınca, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, dönem içinde yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı açıklanır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ABD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde, ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin altıncı fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanatta yeterlik çalışmasının amacı”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Sanatta yeterlik programlarında öğrenim süresi ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami oniki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami onsekiz yarıyıldır.

b) Sanatta Yeterlik programı, ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere iki dönemden oluşur. Sanatta Yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

c) Tez izleme komitesinin teklifi, ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile gerekli tüm koşulları eksiksiz yerine getiren lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin sekizinci yarıyıl, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş bir öğrencinin altıncı yarıyıl sonundan itibaren mezuniyetine karar verilebilir. Bu konu ile ilgili hususlar ilgili enstitünün esaslarında belirlenir.

ç) Kredili ders ve uygulamalarını başarıyla bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süre içinde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, enstitü ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

d) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile tez çalışmasını, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla Sanatta Yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında derslerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Sanatta Yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için, asgari 180 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında belirlenen toplam 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için, asgari 240 AKTS karşılığı olan enstitü esaslarında belirlenen toplam 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla ondört ders, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalar ile iki seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve uzmanlık alan dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçebilir. Lisans dersleri, programın gerektirdiği asgari ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Yüksek lisans derecesiyle kabul edilen Sanatta Yeterlik öğrencileri, yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri tekrar alamaz.

c) Lisansüstü dersler, enstitü ASD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

ç) Sanatta Yeterlik programına kayıtlı öğrencilerin Gelişim ve Öğrenme ve Öğretimde Planlama ve Değerlendirme ya da bu derslerin muadili olarak tanımlanan dersleri almaları zorunludur. Bu dersleri başarı ile tamamlayamayanlar tez savunma sınavına alınmazlar.

d) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve 21 ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, 2 seminer dersini, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi uygulamalarını ikinci yarıyıl sonuna kadar tamamlamış olan Sanatta Yeterlik öğrencisi yüksek lisans programına geçebilir. Yüksek lisans programına geçen öğrenciye; Sanatta Yeterlik programına kesin kayıt tarihi esas alınarak, bu Yönetmeliğin tezli yüksek lisans programı ile ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Sanatta Yeterlik öğrencisinin temel konular ve Sanatta Yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bir bilgiye ve bilgiyi yorumlama kapasitesine sahip olup olmadığını değerlendirmeye yönelik olarak yapılan yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Derslerini ve seminerlerini başarıyla tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci ise en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar, yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyılı olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Sınavın uygulama biçimi ve takvimi ile ilgili hususlar enstitü usul ve esaslarında belirtilir.

b) Yeterlik sınavları, ASD kurulu tarafından önerilen, EYK tarafından onaylanan beş kişilik Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi, en az üç asil ve iki yedek öğretim üyesinden oluşan yeterlik sınav jürisini seçer ve ASD kanalıyla enstitüye bildirir. Danışman bu jürinin doğal üyesidir. Asil ve yedek üyelerden en az birisi aynı üniversitenin veya farklı bir yükseköğretim kurumunun ilgili bir ASD alanından seçilir. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren, varsa mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir. Mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

c) Sanatta Yeterlik yeterlik sınavı, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde iki bölüm halinde yapılır. Bu sınavlarda başarılı sayılabilmek için, yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bileşimi şeklinde yapılan sınavların her birinden, 100.00 tam puan üzerinden en az 80.00 puan alınması gerekir. Sanatta Yeterlik yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı, sözlü veya uygulama sınavlarındaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Bu karar, ASD başkanlığınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini tutanağa eklemek zorundadır. Sanatta Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

(2) Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçeden sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilere gireceği yabancı dil sınavları, ÜAK tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Sanatta Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili ASD Kurulu önerisi ve EYK kararı ile sınav tarihini izleyen bir ay içinde, bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka, ilgili enstitü ASD veya başka ASD’den birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı, dilerse komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, zorunlu hallerde ilgili enstitü ASD kurulu önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili ASD başkanlığınca, tez savunmasını izleyen üç gün içinde, enstitüye bir tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için, tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere, yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce, komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların bir özeti ve bir sonraki yıl için yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.

(4) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda da tez önerisi reddedilen öğrencinin ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile danışmanı değiştirilebilir ve yetersiz bulunduğu konulardaki eksikliğini tamamlamak üzere dersler aldırılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Sanatta Yeterlik programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve bu tezi ile birlikte sergi, bireysel icra, konser, resital, gösteri, performans, temsil ve benzeri çalışmasını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta Yeterlik tez jürisi, ilgili enstitü ASD kurulunun önerisi ve EYK kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asil iki yedek öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde tezi incelerler ve tez hakkındaki görüşlerini yazılı rapor olarak hazırlarlar. Jüri üyeleri sınavdan önce toplanarak, tez hakkındaki raporlarını jüri başkanına sunarlar. Öğrenci tez savunma sınavına alınır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında jüri üyelerinin raporlarını da dikkate alarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ASD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini, sergi, proje, resital, konser veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile Sanatta Yeterliğe kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 28 inci maddenin beşinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 41 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan aday, tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra bir ay içerisinde tezinin esaslarda belirtilen sayıdaki kopyasını enstitüye teslim eder. Sanatta yeterlik çalışması sürecinde, hakemli dergilerde en az bir makale veya kitap içerisinde bölüm ve EYK’nın kabul edeceği bir sanatsal etkinliğe katılmış olması koşuluyla, sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

(2) Diplomanın kaybolması halinde ikinci nüsha olarak yeni bir diploma hazırlanarak verilir.

(3) Sanatta Yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ASD programının onaylanmış adı bulunur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.”

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/1/2013

28525

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

MADDE 1 – 14/7/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler ile özel öğrenciler her yıl eğitim-öğretim ücreti öder. Ancak ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilan edilmiş kısmi burs oranı dışında kalan tutarda eğitim ve öğretim ücreti öder. Verilen burs; zorunlu yabancı dil hazırlık öğrenimi için bir yılı ve normal öğrenim süresini, önlisans programlarında iki yılı, lisans programlarında dört yılı kapsamaktadır. Bu süre zarfında birbirini takip eden herhangi iki yarıyıl sonunda, GANO’su 4.00 üzerinden 2.00’ın altına düşen burslu öğrencilerin bursları kesilir. Bursu kesilen öğrenci, GANO’sunu 2.00 ve üzerine çıkardığı ilk yarıyıl sonrasında tekrar burs almaya hak kazanır. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları, bir daha bağlanmamak üzere kesilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tekrarlanan derslerde ön koşul aranmaz.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2010

27641

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/4/2011

27920

2-

27/8/2011

28038

3-

28/11/2011

28126

4-

19/3/2012

28238

5-

23/1/2013

28537

6-

11/8/2013

28732

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 13 MART 2014

MADDE 1 – 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Haliç Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel hazırlık programı derslerinin her birini en az (DD) notu ile ve programı en az 2.00 genel not ortalaması ile tamamlamaları; bilimsel/sanatsal hazırlık programına kabul edilen doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin başvurmuş oldukları programlara başlayabilmeleri için, bilimsel/sanatsal hazırlık programı derslerinin her birini en az (CD) notu ile ve programı en az 2.60 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçebilmek için, geçmek istenen programın belirlenmiş olan asgari kabul şartlarının yerine getirilmiş olması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yüksek lisans dersleri için;

Harf Notu Katsayı Sayısal Not

AA 4,00 96-100

AB 3,80 92-95

BA 3,50 88-91

BB 3,20 84-87

BC 2,90 80-83

CB 2,60 75-79

CC 2,30 70-74

CD 2,00 65-69

FF 0,00 00-64 ”

“b) Yüksek lisans bilimsel hazırlık dersleri için;

Harf Notu Katsayı Sayısal Not

DC 1,70 61-64

DD 1,40 57-60 ”

“c) Doktora/Sanatta Yeterlik dersleri için;

Harf Notu Katsayı Sayısal Not

AA 4,00 96-100

AB 3,80 92-95

BA 3,50 88-91

BB 3,20 84-87

BC 2,90 80-83

CB 2,60 75-79

FF 0,00 00-74”

“ç) Doktora/Sanatta Yeterlik bilimsel hazırlık dersleri için;

Harf Notu Katsayı Sayısal Not

CC 2,30 70-74

CD 2,00 65-69”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

“MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrenciye, birinci yarıyıl sonunda ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir danışman atanır. Danışman öğretim üyesi veya sanat dallarında en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Danışman, öğrencinin dönem projesi konusunu belirler ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı onayı ile konu Enstitüye iletilir. Danışmanın önerisi ile dönem projesi konusu aynı yolla değiştirilebilir.

(2) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazılmış bir rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi, sanat dallarında performans etkinliği şeklinde olabilir. Bu durumda öğrenci ayrıca performansı ile ilgili yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı sonunda yeterlik sınavı uygulanır. Yeterlik sınavı sözlü olarak, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ile ilgili yönetim kurulu tarafından atanan üç kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Danışmanın dışında kalan jüri üyelerinin öğretim üyesi olması gerekir.

(5) Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir rapor vermek zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Doktora programlarındaki öğrencilere en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anabilim dalının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile bir tez danışmanı atanır. Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Anabilim dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir. Doktora tezinin niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı da aynı yolla atanabilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerinden başarılı olması gerekir.”

“(10) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış ve yüksek lisans diploması alabilmek için geçmek istediği yüksek lisans programının tüm koşullarını sağlayan öğrenci, talebi halinde yüksek lisans programına geçebilir. Ancak bu durumdaki bir öğrenci, yüksek lisans programını tamamlamak için gerekli diğer koşulları da yerine getirmek zorundadır. Yüksek lisans programlarına bu tür geçişler, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile doktora tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 46 – (1) Sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilere, en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmalarını yürütecek bir danışman atanır. Danışman öğretim üyeleri arasından seçilir. Anasanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu kararı ile danışman değişikliği yapılabilir. Sanatta yeterlik tezinin niteliği birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da aynı yolla atanabilir. İkinci danışman doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak koşulu ile diğer bir üniversiteden de olabilir. Danışman, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasının konusunu belirler. Konu, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Tez danışmanının önerisi ile konu aynı yolla değiştirilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci, sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş, enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden sonraki bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder.”

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.


Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2013

28725